ВИМКНУТИ ЗОБРАЖЕННЯ: ШРИФТ: A A A ТЛО: Ц Ц Ц Ц

Ставищенська селищна рада
Білоцерківського району Київської області --- НОВА АДРЕСА САЙТУ STAV-GROMADA.GOV.UA

МЕНЮ

 

1) Замовник

Ставищенська селищна рада.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Ставищенської селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма)є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями регіонального розвитку задля підвищення стандартів життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку регіону.

Дана програма має зв'язок документами державного планування, зокрема:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Податковий кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами), рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 року №049-01-VIIІ «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2021 рік».

Головною метою Програми визначено зростання добробуту населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору економіки, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, дотримання законодавства про працю, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, покращення якості надання соціальних послуг через новостворений Центр надання адміністративних послуг, реалізації цільових програм розвитку. Виконання визначених у Програмі завдань та заходів стане вагомим підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади, збільшення реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети Програмищодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення.

Стратегічні цілі Програми:

1. Громада різноманітного та екологічного підприємництва у сферах виробництва, переробки та всебічного обслуговування мешканців та приїжджих.

2. Згуртована громада, яка захищає інтереси всіх своїх суб’єктів, що зберігають самобутність, компетентно та ефективно співпрацюють для розвитку громади та високої якості життя.

3. Сучасна дорожня та комунальна інфраструктура, підтримка і розвиток галузі охорони здоров’я та соціального захисту сприяють здоровому, безпечному та комфортному життю.

4. Розвинений та креативний простір освіти, культури, спорту та відпочинку задовольняє потреби мешканців, приваблює туристів та партнерів іззовні.

Реалізація Програми передбачається шляхом виконання діючих та перспективних проєктів розвитку громади із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних виконавців, строків виконання (в цілому, поетапно), обсягів та джерел фінансування, індикаторів (показників) виконання та очікуваного результату від їх виконання, що додаються. Також, реалізація Програми передбачається шляхом виконання селищних цільових програм.

У 2021 році Ставищенська громада використовуватиме кошти місцевого бюджету та залучатиме інші ресурси: Державний бюджет, державну інфраструктурну субвенцію, державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), державні субвенції на соціально-економічний розвиток, обласні цільові програми, міжнародну технічну допомогу, грантові кошти, доходи від надання платних послуг бюджетними установами, благодійну, гуманітарну спонсорську допомогу та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Також планується активно залучати мешканців громади та приватний сектор до реалізації завдань Програми для вирішення місцевих проблем та сприяння розвитку громади.

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Щоб сфокусувати дії суб’єктів регіонального розвитку, розробити та реалізувати найбільш ефективні програми і проекти регіонального розвитку для перетворення стратегічного бачення розвитку області в реальність, визначено чотири стратегічні цілі.

Для досягнення кожної з них сформульовані оперативні цілі та завдання у їх рамках, що є основними векторами для визначення конкретних дій для реалізації Програми.

Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" цілі та завдання підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

До природо-заповідного фонду району відносяться:

- урочище “Ревуха” площею 56 га, оголошено територією ПЗФ 18.12.1984р., заповідне урочище місцевого значення, розташоване в межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Розкішна. Являє собою дубові високопродуктивні насадження насіннєвого походження віком до 120 років;

- парк «Ставищенський» площею 11,05 га, оголошений територією ПЗФ 28.02.1972р., пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований у межах смт Ставище, парк закладено 1785 року. Це приклад паркової ландшафтної архітектури. В ньому зростає 13 декоративних і чагарникових порід, серед яких особливо цінні вікові дуби, липи;

- «Стрижавський ліс» площею 248 га, оголошений територією ПЗФ 10.03.1994р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Стрижавка, являє собою масив молодого лісу з багатим флористичним складом;

- урочище «Дубина» площею 29 га, оголошено територією ПЗФ 24.10.2002р., ботанічний заказник місцевого значення, розташований у межах Ставищенського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» на території села Розкішна, де збереглися популяції занесених до Червоної книги України підсніжника звичайного та цибулі ведмежої. Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямів, основних завдань і заходів Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проекту Програми буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності); оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1. Зміст та основні цілі Програми, її зв'язок з іншими документами державного планування.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються Програма, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки ДДП.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Програми.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Програми подаються до Ставищенської селищної ради (09400, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Ставище, вул. Сергiя Цимбала, 35/1 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Відповідальна особа:

Головний спеціаліст сектору економіки, сільського господарства, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Ставищенської селищної ради ОТГ

Щедріна Леся Юріївна ( Тел.: (04564) 2-23-37).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї Заяви

 

 

© 2021 Ставищенська селищна рада Білоцерківського району Київської області --- НОВА АДРЕСА САЙТУ STAV-GROMADA.GOV.UA
Design by Samel
Для того, щоб ми могли якісно надавати Вам послугу, ми використовуємо cookies, які зберігаються на Вашому комп’ютері. Натискуючи ПОГОДЖУЮСЬ, Ви підтверджуєте те, що Ви проінформовані про використання cookies на нашому сайті. Вимкнути cookies Ви можете в налаштуваннях свого браузера.