ВИМКНУТИ ЗОБРАЖЕННЯ: ШРИФТ: A A A ТЛО: Ц Ц Ц Ц

Ставищенська селищна рада
Київської області

МЕНЮ

Регламент селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 4 позачергової сесії Ставищенської селищної ради

VІІ скликання

від 24 грудня 2015 року № 4

РЕГЛАМЕНТ

роботи Ставищенської селищної ради сьомого скликання

(зі змінами внесеними рішенням 8 сесії 7 скликання від 25 березня 2016 року № 88;

рішення 15 позачергової сесії 7 скликання від 12 жовтня 2016 року №200)

 

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної ради.

1.1. Ставищенська селищна рада (надалі Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади селища, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими законами.

Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

1.2. Порядок формування, повноваження та організація діяльності Ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції»,, «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Ради визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання секретаря селищної ради, затвердження заступника селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийнятті рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її виконавчого комітету та постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації її рішень в місцевих ЗМІ, на офіційному сайті Ради та інформаційному стенді, у інший, визначений Радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні Ради.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій Ради та депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній чи письмовій формі (поштою, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строки розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошенням. Цим особам, за рішенням Ради, може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Народні депутати України, депутати обласної, районної рад можуть бути присутніми на сесіях селищної ради без запрошення і брати участь у роботі сесії з правом дорадчого голосу.

6.4. Запрошені особи не повинні втручатися в роботу сесії та зобов`язані дотримуватися порядку.

6.5. Запрошена особа, яка допускає грубі порушення порядку та не реагує на попередження головуючого, за рішенням ради, може бути вилучена із залу. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 7. Порядок скликання першої сесії Ради

7.1. Перша сесія новообраної ради скликається селищною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів селищної ради у повноважному складі (2/3 від загального складу ради). Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова селищної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів селищного голови та депутатів і визнання їх повноважень.

7.2. З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови сесію веде новообраний селищний голова. Вирішує організаційні питання: затвердження заступника селищного голови, обрання секретаря Ради, утворення постійних комісій, утворення виконавчого комітету селищної ради. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

7.3. Не пізніше як на другій сесії селищна рада затверджує Регламент роботи, а також Положення про постійні комісії.

Регламент встановлює порядок скликання сесій Ради, ведення пленарних  засідань, підготовки і розгляду нею проектів рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, порядок роботи органів Ради, визначає функції, права, обов’язки та повноваження депутатів ради, органів Ради, її посадових осіб, а також регулює відповідно до законодавства України інші питання, що стосуються діяльності Ради.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову та комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, інформації, питань місцевого самоврядування. Під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.

Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу Ради.

Для підрахунку голосів при прийнятті рішень Рада обирає лічильну комісію відкритим голосуванням.

 

Стаття 8. Порядок скликання сесії Ради

8.1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради.

8.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються селищним головою, а в разі неможливості його скликати сесію Ради – секретарем Ради, в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.

8.3. Сесії можуть скликатися з ініціативи не менше як третини депутатів, а також за пропозицією постійної комісії, виконкому селищної ради.

8.4. Розпорядження голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням дати, часу і місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд сесії ради.

8.5. Організація підготовки сесій, проектів рішень, інших документів і матеріалів, які передбачається внести на розгляд сесії, здійснюється селищним головою, секретарем Ради, постійними комісіями, депутатськими групами, виконкомом або, за їх дорученням, виконавчим апаратом Ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8.6. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

8.7. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради вмотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

8.8. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

8.9. Проекти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії, депутати можуть отримати у виконавчому апараті Ради не пізніше як за один день до її відкриття.

Документи позачергової сесії Ради депутати отримують безпосередньо перед реєстрацією на сесії.

8.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це селищного голову або секретаря селищної ради.

 1. 3. посадові особи і органи Ради

 

Стаття 9. Правові засади статусу і діяльності селищного голови,

секретаря Ради та заступника селищного голови

Повноваження селищного голови, секретаря Ради та заступника селищного голови визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами України, цим Регламентом.

Стаття 10. Селищний голова

10.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади.

10.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

10.3.Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

10.4. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

10.5. Селищний голова:

10.5.1. забезпечує в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

10.5.2. організовує в межах чинного законодавства роботу Ради та її виконавчого комітету;

10.5.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

10.5.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради;

10.5.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

10.5.6. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

10.5.7. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

10.5.8. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених Радою;

10.5.9. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян та громадянами;

10.5.10. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

10.5.11. веде особистий прийом громадян;

10.5.12. забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об`єднань;

10.5.13. здійснює інші повановаження місцевого самоврядування згідно чинного законодавства, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

10.5.14. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

10.6. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

10.7. селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Стаття 11. Заступник селищного голови

11.1. Заступник селищного голови затверджується не з числа депутатів за поданням селищного голови відкритим голосуванням і вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів із загального складу ради.

11.2. Заступник селищного голови займається питаннями діяльності виконавчих органів ради.

11.3. Заступник селищного голови може бути звільнений за його особистою заявою або за пропозицією селищного голови.

Стаття 12. Секретар Ради

12.1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

12.2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може також вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу.

12.3. Секретар Ради:

12.3.1. організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

12.3.2. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації», а також рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами;

12.3.3. за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

12.3.4. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

12.3.5. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов`язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12.3.6. вирішує за дорученням голови аба Ради інші питання, пов`язані з діяльністю Ради та її органів.

12.3.7. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 13. Виконавчий комітет Ради

13.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

13.2. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, заступника, секретаря ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, інших осіб.

13.3. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

13.4. Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради.

13.5. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

13.6. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються селищним головою, а у разі його відсутності – заступником селищного голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 14. Постійні комісії селищної ради

14.1. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та секретар Ради.

14.2. Основні функції постійних комісій – вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, що належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її органів.

14.3 Кількісний і персональний склад комісій визначається радою за пропозицією селищного голови з урахуванням побажань депутатів, депутатських фракцій. 

14.4. Голова постійної комісії обирається радою за поданням селищного голови.

14.5. Заступник і секретар комісії обирається на засіданні комісії. Протягом строку повноважень рада може утворювати інші, ліквідовувати наявні і вносити зміни до складу існуючих комісій.

14.6. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менш, як половина від загального складу комісії.

14.7. Детальніше повноваження постійних комісій ради затверджуються Положенням про постійні комісії.

Стаття 15. Тимчасові контрольні комісії Ради

15.1. Тимчасові контрольні комісії обираються радою з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. Свої звіти і пропозиції комісії подають на розгляд ради.     

15.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

15.3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 1. 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Стаття 16. Правові засади діяльності депутатів

16.1. Повноваження депутата Ради визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та рішеннями Ради.

16.2. Депутат Ради набуває свої повноважень в результаті обрання його до Ради на основі загального і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

16.3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів селищною виборчою комісією в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.

16.4. Депутати Ради здійснюють свої повноваження без відриву від своєї виробничої або службової діяльності.

16.5. Діяльність депутата включає участь у пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій та інших органів Ради, до складу яких він входить, участь у підготовці документів Ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.

16.6. Участь у засіданнях Ради, її органів, виконання доручень є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків. Доручення депутату можуть давати Рада, голова Ради, або особа, яка виконує його обов'язки, комісія, до якої депутата обрано.

16.7. Відсутність депутата на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову Ради або секретаря, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.

16.8. Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях Ради, її органів з'ясовуються комісією, до компетенції якої входять питання депутатської етики. На вимогу цієї комісії депутат зобов'язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію Ради, а у разі потреби вносить пропозиції щодо відповідного впливу на депутата.

16.9. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів, утримання від голосування з питань прийняття рішень, Рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

16.10. Депутати мають право:

- на ознайомлення в установленому порядку (за письмовим зверненням) з протоколами і рішеннями сесій, постійних та інших комісій Ради, розпорядженнями голови Ради, службовою документацією виконавчого апарату Ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

- обирати і бути обраним до органів Ради;

- порушувати в Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту Ради;

- мати інші права відповідно до чинного законодавства України.

16.11. Депутат Ради зобов'язаний:

- додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету і Міністрів України, Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

- брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

- виконувати доручення Ради, голови Ради, органів Ради та інформувати їх про виконання доручень;

- депутат Ради повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених законом.

Стаття 17. Депутатські фракції

17.1. Депутатські фракції створюються на основі єдності поглядів або партійного членства з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати.

17.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції.

17.3. Рішення про об`єднання депутатів у фракцію оформляється письмовою заявою депутатів з їх особистими підписами до селищного голови.

17.4. Головуючий на пленарному засіданні ради доводить до відома депутатів ради рішення про об`єднання депутатів у фракцію.

17.5. Повідомлення про вихід із фракції здійснюється також за зверненням депутата до селищного голови із письмовою заявою про вихід із фракції, яке головуючий на пленарному засіданні ради доводить до відома депутатів ради.

17.6. Депутатська фракція, яка налічує менше трьох депутатів, розпускається, про що головуючий на пленарному засіданні ради доводить до відома депутатів ради.

 1. 5. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ.

 

Стаття 18. Поняття депутатського запиту та депутатського запитання

18.1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до селищного голови, керівників ради, до керівників підприємств, організацій та установ, розташованих у селищі, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз`яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів, депутатською фракцією у письмовій чи усній формі, він підлягає включенню до порядку денного сесії.

Селищний голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або службова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у місячний строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на сесії, по ній може бути відкрито обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 депутатів.

За результатами розгляду запиту приймається рішення ради.           

18.2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дане депутату в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

18.3. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, розглядаються радою, її комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше, як у півторамісячний строк. Про результати розгляду повідомляються безпосередньо депутати, які внесли пропозиції і зауваження, а також селищний голова.

18.4. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних і тимчасових контрольних комісій, офіційною документацією виконавчого комітету селищної ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

 1. 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ.

 

Стаття 19. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

19.1. Пленарні засідання Ради проводяться у робочі дні і починаються о  14-ій годині і закінчується о 16-ій годині. Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань. За вмотивованим зверненням двох або більше депутатів головуючий на пленарному засіданні Ради зобов`язаний оголосити перерву у пленарному засіданні Ради.

19.2. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України та  малий Державний Герб України.

 

Стаття 20. Головуючий на сесії.

Головуючим на сесії є селищний голова, а у разі його відсутності – секретар ради.

Обов`язки головуючого:

 1. Відкриття та закриття сесії.
 2. Контроль за дотриманням виступаючими положень даного регламенту.
 3. Надання слова депутатам та запрошеним.
 4. Оголошення заяв, повідомлень, інформацій.
 5. Ознайомлення перед початком голосування із змістом проектів і рішень або пропозицій, в тому числі альтернативних.
 6. Оголошення результатів голосування, поданих йому лічильною комісією, і доведення депутатам інформації про прийняття чи неприйняття рішень з питань, що ставились на голосування.
 7. Виконання інших обов`язків, необхідних для організації роботи сесії.

Стаття 21. Секретаріат сесії:

Функції секретаріату сесії здійснює секретар селищної ради.

Обов¢язки секретаря:

 1. Реєстрація депутатів та запрошених перед початком роботи сесії.
 2. Реєстрація записок з проханням на виступи, формування списку депутатів, які бажають виступити і передача його головуючому на сесії.
 3. Реєстрація проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій.
 4. Облік виступаючих на сесії.
 5. Підготовка протоколів сесій.

Стаття 22. Лічильна комісія.

Утворюється рішенням ради в кількості 3 депутатів на весь час повноважень з метою чіткої організації процедур відкритого, поіменного та таємного голосування, забезпечення підрахунку голосів.

На організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову і секретаря комісії, про що складається протокол, який затверджується рішенням ради.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складу органів ради, що обираються. У разі висунення депутата, який обраний членом лічильної комісії, кандидатом до одного з органів ради, на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 23. Порядок денний сесії

23.1. Порядок денний роботи сесії формується шляхом внесення пропозицій головою ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями.

23.2. Обґрунтування пропозицій щодо питань порядку денного проводиться шляхом відкритого обговорення.

Порядок розгляду питань визначається радою.

23.4. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на сесії депутатів.

23.5. Процедури обговорення питань порядку денного.

23.5.1. Для доповідей на сесіях ради надається до 20 хвилин, для співдоповідей – 7 хвилин. Для виступів у дебатах, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів по кандидатурах, при обговоренні проектів рішень – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок – до 2 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити час виступу за згодою ради.

23.6. Письмова заява про надання слова для виступу подається секретарю селищної ради. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово. Головуючий може надавати слово депутату і на його усне прохання.

23.7. Облік бажаючих виступити покладається на секретаря селищної ради. Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів. 

23.8. Селищний голова, секретар селищної ради, голови постійних комісій, керівники фракцій, члени президії сесії мають право на слово на загальних підставах.

23.9. У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з питань порядку денного. Він не має права коментувати виступи депутатів.

23.10. За наполяганням депутата чи групи депутатів їх пропозиції в обов`язковому порядку головуючим ставляться на голосування.

23.11. Промовець не повинен використовувати у своєму виступі закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, поважливого ставлення до альтернативних думок інших депутатів.

При порушенні цього правила головуючий оголошує йому попередження або позбавляє слова.

Якщо промовець відхиляється від обговорюваної теми, порушує регламент, то після попередження головуючий має право за згодою ради позбавити його слова.

Депутат також може бути позбавлений слова, якщо взяв його без дозволу головуючого.

23.12. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, що виступили, а також виявляє тих, хто наполягає на виступі. Питання про закінчення обговорення вирішується голосуванням. Депутати, які не змогли виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії.

23.13. Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово. Питання доповідачам можуть задаватись як письмово, так і усно.

 1. РІШЕННЯ РАДИ, ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ.

 

Стаття 24. Порядок прийняття рішень

24.1. Рішення ради приймаються більшістю від загальної кількості обраних депутатів. Рішення підписується головою, а за його відсутності – секретарем ради.

     24.2:Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків обрання службових осіб ради;

 24.3 Після завершення реєстрації кожному депутату видається іменна відомість результатів поіменного голосування;

  24.4.  Відкрите поіменне голосування:

- проводиться депутатом шляхом підняття вверх руки чи посвідчення із одночасним особистим внесенням до відомості результатів поіменного голосування (за формою, що додається) позначки + або P у відповідну графу «За», «Проти», «Утримався», «Не взяв участі у голосуванні» та проставленням особистого підпису у графі «Підпис» навпроти проекту рішення, яке було поставлено на голосування;

- внесення депутатом позначки до відомості результатів поіменного голосування здійснюється при поставленні на голосування відповідного проекту рішення для прийняття його в цілому з урахуванням прийнятих зауважень, пропозицій та поправок;

- голосування з приводу зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні селищної ради під час обговорення проекту рішення а також з процедурних питань, відбувається шляхом підняття вверх руки чи посвідчення без внесення жодних позначок до відомості результатів поіменного голосування;

- після завершення пленарного засідання відомість результатів поіменного голосування підписується депутатом ради та надається лічильній комісії;

- підрахунок голосів здійснює обрана лічильна комісія, затвердивши його у зведеній відомості результатів голосування особистими підписами голови комісії та присутніми членами комісії;

- відомість результатів поіменного голосування, до якої були внесені сторонні записи, позначки або яка була зіпсована депутатом в інший спосіб, ретельно оглядається та вивчається лічильною комісією, яка в результаті приймає відповідне рішення щодо врахування чи не врахування результатів голосування даного депутата.

          24.5 Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         24.6 На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати відкритих поіменних голосувань.

         24.7 Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

24.8. При таємному голосуванні до бюлетеня по виборах службових осіб ради включається запропонована селищним головою кандидатура, або кандидатура, внесена не менш як половиною депутатів від загального складу Ради. Бюлетені видаються членами лічильної комісії згідно списку депутатів, про що у списку робитися відмітка.

Кожному депутату видається один бюлетень. Депутат здійснює своє право на голосування особисто. Заповнення бюлетеня здійснюється у кабіні для таємного голосування або в окремій кімнаті.

24.9. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені одержали більше половини депутатів від всього складу ради.

24.10. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми. Дописані прізвища не враховуються.

24.11. Про результати таємного голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії її член має право на занесення до протоколу його окремої думки.

24.12. Голова комісії доводить до відома депутатів результати таємного голосування, а також окремі думки членів комісії, якщо вони є. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

24.13. При виявленні порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне голосування.

24.14. До тексту прийнятого Радою проекту рішення вносяться усі прийняті під час його розгляду пропозиції. Текст рішення Ради готується для підписання та оприлюднення виконавчим апаратом Ради.

24.15. Рішення Ради у 5-денний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

24.16. Протокол засідання сесії Ради складається у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів після дня пленарного засідання Ради.

Протокол засідання сесії Ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень Ради з питань, винесених на її засідання. Він підписується головою Ради, а у разі його відсутності – секретарем Ради. У разі відсутності зазначених посадових осіб протокол підписується депутатом, головуючим на засіданні сесії, відповідно до ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Документ зберігається у виконавчому апараті Ради та надається депутатам Ради для ознайомлення за їх письмовим зверненням.

Офіційне оприлюднення протоколу пленарного засіданні Ради здійснюється за рішенням Ради.

Протоколи засідань сесії зберігаються постійно.

Стаття 25. Порядок оформлення проектів рішень

25.1. Рада правомочна розглядати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її ведення.

25.2. Пропозиції з питань на розгляд ради вносяться селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, а також загальними зборами громадян в порядку місцевої ініціативи, передбаченому Статутом селища.

25.3. Пропозиції з проектами рішень, оформлені відповідно до вимог Регламенту, мають бути подані не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати їх розгляду, за винятком випадків, передбачених законом і Регламентом.

25.4. Підготовка проекту рішення забезпечується безпосередньо суб'єктом його внесення в порядок денний сесії ради.

Проект рішення, який вноситься від імені виконавчого комітету, включається до порядку денного сесії за наявності рішення виконавчого комітету з цього питання.

25.5. У проекті рішення вказується назва, що коротко відображає його суть і зміст, а також інформація про суб'єкта внесення такого проекту.

Проект рішення повинен складатися з двох частин:

- мотивувальної, в якій містяться посилання на норми законодавства, що регулюють відносини, про які вказано у відповідному рішенні, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність ухвалення цього рішення;

- вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється зміст рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання, особливості вступу в силу відповідного рішення, а також вказується посадовець або орган, на який покладається контроль за повним виконанням рішення.

25.6. Додатки, посилання на які містяться в тексті проекту рішення, є його невід'ємною частиною і обов'язково прикладаються до тексту проекту рішення.

До проекту рішення в обов'язковому порядку також додаються матеріали-підстави підготовки проекту рішення і пояснювальна записка, яка містить обґрунтування необхідності його прийняття, розгорнуту характеристику цілей і завдань запропонованого проекту рішення, очікувані соціально-економічні і інші результати його реалізації (концепція проекту рішення).

Якщо для виконання рішення потрібні фінансові витрати з місцевого бюджету, до проекту додається його фінансово-економічне обґрунтування.

До матеріалів проекту рішення ради, яким вносяться зміни в діюче рішення Ставищенської селищної ради, в обов'язковому порядку додається копія рішення, в яке вносяться відповідні зміни.

До проекту рішення, що вноситься постійною комісією, в обов'язковому порядку додаються висновки і рекомендації, прийняті на засіданні комісії з відповідного питання.

Проекти рішення з питань, які підлягають громадським слуханням, подаються разом з матеріалами таких громадських слухань.

При необхідності до проекту рішення додається також експертний висновок фахівців відповідного профілю. В якості експерта при проведенні експертизи проекту не може притягуватися особа, яка ініціювала розгляд проекту або брала участь в його підготовці. За наявності альтернативних проектів рішень експертиза по кожному з них повинна проводитися одними і тими ж експертами.

Експертні висновки фахівців з проекту рішення не є обов'язковими для ради, але повинні враховуватися радою і її органами при обговоренні, прийнятті або подальшій роботі над проектом.

25.7. Проекти рішень подаються суб'єктами їх внесення до селищної ради в друкованому виді на бланку "Рішення Ставищенської селищної ради" (проект) і в електроном виді через офіційну електронну пошту або на електронному носії (на диску або іншому електронному носії). Відповідальність за відповідність інформації на друкованому і електронному носіях несе виконавець.

25.8. Проекти рішень, підготовлені розпорядниками публічної інформації, публікуються не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дня проведення пленарного засідання сесії селищної ради.

25.9. Проекти рішень підлягають обов'язковому візуванню.

На зворотній стороні бланка проект рішення візується в наступній послідовності:

- виконавцем з обов'язковою вказівкою дати візування, номера телефону, адреси електронної пошти;

- автором проекту рішення (у випадку якщо виконавець не є автором проекту рішення);

- юристом;

- секретарем ради.

Якщо проект рішення ради припускає фінансові витрати з місцевого бюджету, то такий проект рішення також має бути завізований головним бухгалтером Ставищенської селищної ради.

25.10. Візування проекту рішення ради є обов'язковим. Якщо у особи, що візує проект рішення, є зауваження і пропозиції, вони викладаються письмово окремим документом, який є невід'ємним додатком до проекту рішення, про що вказується поряд з візою на проекті рішення, або вносяться власноручно безпосередньо в проект рішення.

25.11. Забезпечення візування, узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення ради, редагування його остаточного варіанту покладається на його виконавця.

Процедуру візування проектів рішень, внесених депутатами і постійними комісіями селищної ради, організовує секретар селищної ради.

25.12. Юрист селищної ради проводить правову експертизу поданих проектів рішень впродовж 3 робочих днів з дня отримання проекту рішення ним безпосередньо.

За результатами проведеної експертизи юрист селищної ради:

- візує проект рішення без зауважень і передає його до секретаря ради;

- у разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства візує проект із зауваженнями і передає його до секретаря ради разом з юридичним висновком;

- у разі виявлення окремих невідповідностей проекту рішення вимогам чинного законодавства, проблемних і спірних питань, які можуть бути вирішені неоднозначно з причини, зокрема наявності правових колізій, візує проект рішення і передає його до секретаря ради з відповідними пропозиціями.

25.13. Про надходження зауважень і пропозицій юриста ради до проекту рішення секретар ради невідкладно повідомляє суб'єкта внесення проекту.

25.14. Зауваження і пропозиції юриста ради підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом внесення такого проекту не пізніше дати проведення повторної погоджувальної ради перед сесією.

В результаті розгляду зауважень і пропозицій юриста ради суб'єкт внесення проекту рішення надає до секретаря ради допрацьований варіант проекту рішення з урахуванням таких зауважень або у разі, якщо вказані зауваження не враховуються суб'єктом внесення проекту рішення, - відповідну пояснювальну записку (висновки і рекомендації постійної комісії).

25.15. Зміни, доповнення, уточнення вносяться у вигляді поправок до проекту рішення.

25.16. Проекти рішень, внесені пізніше вказаного в пункті 8 Регламенту терміну, можуть бути розглянуті на пленарному засіданні сесії тільки після окремого голосування депутатів про включення їх до порядку денного засідання.

© 2020 Ставищенська селищна рада Київської області
Design by Samel
Для того, щоб ми могли якісно надавати Вам послугу, ми використовуємо cookies, які зберігаються на Вашому комп’ютері. Натискуючи ПОГОДЖУЮСЬ, Ви підтверджуєте те, що Ви проінформовані про використання cookies на нашому сайті. Вимкнути cookies Ви можете в налаштуваннях свого браузера.